Advokatens bistand ved køb

Advokaten kan hjælpe dig med at forhandle om pris, betingelser med mere. Han fremskaffer og vurdere relevante dokumenter i forbindelse med bolighandlen.

Advokaten kan rådgive om finansiering og forsikringer, herunder:

 • hjælpe dig med at lægge dit budget, hvilket ofte sker i dialog med købers pengeinstitut
 • rådgive dig om valg af lån og långiver samt forsikringsselskab
 • rådgive om ejer- og arveforhold, hvis I er flere, der køber bolig sammen.

Gennemførelse af handlen

Advokaten sørger for, at handlen bliver gennemført og sikre i den forbindelse:

 • udarbejde et skøde og sørge for, at det bliver tinglyst
 • håndtere sagsgangen i forhold til sælger og dennes rådgiver, banker og finansieringsinstitutter samt offentlige myndigheder (primært tinglysning og kommunen)
 • udarbejde refusionsopgørelse
 • frigive købesummen til sælger, når skødet er tinglyst uden anmærkninger.

Advokatens bistand ved salg

Du kan, efter individuel aftale, bruge en advokat til:

 • at udarbejde en salgsopstilling
 • at indhente alle de nødvendige dokumenter. Det kan for eksempel være byggetilladelser, servitutter, tingbogsattest og andre oplysninger til brug for handlens gennemførelse
 • at forhandle med interesserede købere
 • at lave en købsaftale
 • at kontrollere berigtigelsen af handlen. ”Berigtigelse” vil sige, at handlen bliver gennemført i praksis. Det omfatter blandt andet tinglysning af skødet og udarbejdelse af refusionsopgørelse. Det er normalt købers rådgiver, der står for dette. Din advokat bør dog kontrollere, at det går rigtigt til
 • at rådgive dig om indfrielse af lån i din bolig.

Advokatgodkendelse – advokatforbehold

Når du som køber modtager en købsaftale fra en ejendomsmægler, er der normalt et såkaldt ‘advokatforbehold’ skrevet ind i købsaftalens vilkår.

Det indebærer, at din underskrift på købsaftalen er betinget af, at din advokat godkender handlen, normalt indenfor en frist på 3-5 dage.

Hvis sælger eller mægler ikke modtager indsigelser fra købers advokat inden fristens udløb, og hvis sælger har underskrevet købsaftalen, bliver køber bundet af købsaftalen på de vilkår, som mægler har sat ind. For at ændre disse vilkår, kræver det med andre ord en aktiv handling fra advokatens side inden fristens udløb.

Med et advokatforbehold har du som køber mulighed for at ændre i købsaftalens vilkår – selvfølgelig under forudsætning af, at sælger kan godkende ændringerne. Du har også mulighed for med advokatens mellemkomst at trække dit købstilbud tilbage. Et advokatforbehold fungerer på den måde som en gratis fortrydelsesret for køber.

Det er normalt sælger eller sælgers ejendomsmægler, der udarbejder et udkast til købsaftale, der sendes til køber og købers advokat sammen med ejendommens dokumenter.

Du har som køber mulighed for at få indsat de forbehold eller tillægsvilkår, som du ønsker eller har brug for at have med i handlen. Det kan være at advokatens rådgivning fører til, at der skal stilles særlige betingelser eller foretages yderligere undersøgelser af ejendommen, f.eks. med din egen bygningssagkyndige. Det kan også være, at du har brug for mere tid til at få finansieringen på plads, så der skal laves en fristforlængelse. Det er der mulighed for at stille krav om, hvis du har et advokatforbehold i købsaftalen.

Køber bør altid sikre sig, at dette forbehold indskrives i købsaftalen, inden køber underskriver, så køber med sin egen rådgiver kan få gennemgået købsaftalen og alle handlens dokumenter, inden køber bliver bundet af aftalen. Alternativt kan køber undlade at underskrive købsaftalen, inden handlen er godkendt af købers advokat.

Den formulering jeg vil anbefale i købsaftalen, lyder således:

“Nærværende handel er fra købers side betinget af, at dennes advokat godkender handlen i sin helhed. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skrifteligt i hænde senest kl. 16, 4 hverdage efter købsaftalen er underskrevet af begge parter.

Såfremt indsigelser ikke er fremkommet inden fristens udløb, er handlen bindende for køber, bortset fra evt. fortrydelsesret efter Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.

Der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på, at fortrydelsesfristen efter loven løber sideløbende med indsigelsesfristen efter nærværende bestemmelse.”

Med den formulering er der således ikke noget krav om, at advokaten skal begrunde sin ændring af vilkårene eller sin eventuelt manglende godkendelse af handlen.

Hvem gør hvad

Det er køber, der skal sikre sig, at sælger eller ejendomsmægleren sørger for at indsætte forbeholdet i købsaftalen, inden denne underskrives. Du har endvidere som køber ansvaret for at kontakte en advokat, der påtager sig sagen, inden fristens udløb.