Honorar fastsættes med udgangspunkt i hhv.:

1. Faste priser

2. Timesatser

I tilknytning til fastsættelse af honoraret finder du også oplysninger om:

3. Honoraret er inklusiv advokatansvarsforsikring og kontorhold

4. Betalingsbetingelser

Alle priser og satser er incl. moms gældende fra 1. juni 2015.

 

————————————————————————————————————————————–

Ad 1. Faste priser

Testamenter og ægtepagter

  • Testamenter herunder Udvidet samlevertestamente 4.500 kr.
  • Ægtepagt og særejeoverenskomst 4.500 kr.

Forud for den egentlige udarbejdelse af testamente eller ægtepagt tilbydes – og anbefales – et personligt møde, hvor konkrete juridiske aspekter, der knytter sig til klienten/-erne’s særlige forhold. vil blive gennemgået, inden det videre forløb aftales.

Ejendomshandler

  • Køb af: Enfamilieshus/Sommerhus/Villalejlighed/Ejerlejligheder  8.750 kr.
  • Andelsboligkøb: a) Via ejendomsmægler 7.500 kr.; b) Uden ejendomsmægler 9.500 kr.
  • Køb af Liebhaverbolig (pris over 5 mio. kr.) 12.000 kr.
  • Forældrekøb (typisk ejerlejlighed), inkl. standardlejekontrakt 9.500 kr.
  • Tvister vedrørende mangler ved ejendommen er ikke omfattet, men afregnes særskilt. 
  • Bolighandel uden ejendomsmægler (bistand til sælger) 10.500 kr.

Ved ejendomshandler vil samtlige nødvendige advokatydelser indgå, herunder juridisk check af købsaftale og andre dokumenter, pris- og vilkårsforhandling, forsikring m.v., udarbejdelse af skøde og eventuelle sælgerpantebreve, tinglysning
dokumenter, udarbejdelse af refusionsopgørelse og færdigekspedition af ejendomshandlen i øvrigt.

Tillæg: 2.000 kr. ved underskudshandel, køb af projektbyggeri samt udlændinges køb af fast ejendom inkl. evt. indhentning af tilladelse fra Justitsministeriet og/eller hvis der er underpantsætninger i ejendommen som købes samt debitorskifte af ejerpantebrev til sikkerhed hos ejerforening.


Ad 2. Timesatser

Honorar fastsættes, efter forudgående aftale, med udgangspunkt i én af tre prismodeller:

A. Time and material – korte forløb, herunder retssagsforløb indenfor reglerne om småsager

2.500 kr. (inkl. moms) pr. time, som dækker advokatens løn til forberedelse og fremmøde, kontorhold, forsikring, etc.

Benyttes typisk når der er tale om mindre rådgivningsopgaver, udarbejdelse af enkeltdokumenter, deltagelse i forhandlingsforløb eller løsning af tvister (mediator eller bistand ifm. en retssag)

B. Time and material – længere forløb, herunder længerevarende retssagsforløb.

1.500 kr. (incl. moms) pr. time, som dækker advokatens løn til forberedelse og fremmøde, kontorhold, forsikring, etc.

Benyttes typisk når der er tale om længere varende opgaver (1-3 mandemåneder), hvor opgave og mål er defineret inden arbejdet igangsættes.

C. Fast honorar (“klippekort”)

9.000 kr. (excl. moms) pr. dag, som dækker advokatens løn til forberedelse og fremmøde, kontorhold, forsikring, etc.

Benyttes hvor der er tale om indgåelse af en “klippekort”-ordning, hvor det for en længere periode (mere end 3 måneder) aftales, at advokaten skal stå til rådighed i et nærmere fastlagt antal dage – evt. i form af faste ugedage eller lign.

Ad 3. Honoraret er inklusiv advokatansvarsforsikring og kontorhold

Uanset om honoraret fastsættes efter faste priser eller med udgangspunkt i timesatser, vil det aftalte honorar eller de aftalte principper for udregning af honoreret omfatte, advokatens udgifter til særlige ansvarsforsikring og kontorhold herunder kopiering.

Advokatansvarsforsikring etableret i   Udklip via Söderberg & Partners.

 

Ad 4. Betalingsbetingelser

Hver den første i en måned vil der blive udarbejdet og fremsendt en faktura, som omfatter gennemført arbejde i foregående måned eller et nærmere – med klienten – aftalt a´conto beløb.

Når en sag er afsluttet vil der blive fremsendt en slutafregning indeholdende en specifikation af hvordan det endelige honorar er beregnet.

Indbetalinger til Advokatfirmaet Finn Bruun skal ske til klientkonto:

   reg.nr. 4440 kontonr. 4748821260